Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "DRESSKOD.PL"

  

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem internetowym www.dresskod.pl jest Aneta Jurek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sklep Odzieżowy Dresskod Aneta Jurek” z siedzibą w Dobroniu, ul. Podleśna 7, 95-082 Dobroń, REGON: 101610559, NIP: 731-183-53-19, zwany dalej Sprzedającym.

 

 

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Anety Jurek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Sklep Odzieżowy Dresskod Aneta Jurek” na stronie www.dresskod.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z Anetą Jurek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Sklep Odzieżowy Dresskod Aneta Jurek” umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Odzieżowego dresskod.pl (dalej towary).

Sprzedający (przedsiębiorca) – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Aneta Jurek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sklep Odzieżowy Dresskod Aneta Jurek”.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres: ul. Podleśna 7, 95-082 Dobroń  oraz jako skan (w formacie PDF) na adres e-mail: sklep@dresskod.pl

Cennik – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika.

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony www.dresskod.pl, Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Sprzedającego (zwane dalej Konto).

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta towarów do Schowka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedający jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia odzieży, obuwia, dodatków, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Zamówienie z logowaniem do Konta – polega na wyborze towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Zamówienie bez logowania do Konta – polega na wyborze towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

 

 

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki składania drogą elektroniczną zamówień na produkty dostępne w Sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży wykorzystaniem usług świadczonych ramach sklepu internetowego (czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji).

2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży jest zawierana według procedury wskazanej w treści niniejszego Regulaminu.

3. Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż odzieży damskiej, a także innych towarów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. 

5. Klient (Kupujący) ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 888 760 806,

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@dresskod.pl,

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością.

7. Konsument w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez Niego operatora.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

9. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2
ZASADY REJESTRACJI 

 

1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Odzieżowego dresskod.pl, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. 

2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu internetowego dresskod.pl, podając adres e-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, historię zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym dresskod.pl oraz dane dotyczące wpłat.

4. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego dresskod.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.

5. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.

6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.

7. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.

8. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie prawdo do kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia lub weryfikacji danych Klienta drogą mailową.

9. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić lub utrudnić realizację zamówień w Sklepie internetowym. 

10. Wszelkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych ponosi Klient. 

 

 

§3
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej (e-mail), jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka stron internetowych: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

2. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane poprzez stronę internetową www.dresskod.pl. 

3. Sklep internetowy dresskod.pl przyjmuje Zamówienie z logowaniem do Konta, jak i Zamówienie bez logowania do Konta.

4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

5. Do zawarcia umowy dochodzi po spełnieniu następujących warunków:

a. zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu;

b. złożeniu przez Klienta zamówienia;

c. akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Sklepu internetowego dresskod.pl. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.

7. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego towaru, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyjątkowo, po uzyskaniu zgody Sprzedającego oraz przed wydaniem towaru przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony towar.

8. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z zamówionym towarem w formie papierowej.

9. W przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny asortyment jednocześnie informując drogą mailową Sprzedającego o dokonaniu przedmiotowej zmiany.

10. Jeżeli w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia Sprzedawca nie otrzyma od Klienta całości ceny, zamówienie zostaje anulowane, a umowę uważa się za niezawartą. Przedmiotowe zastrzeżenie nie dotyczy zamówień, dla których Kupujący wybrał formę płatności „za pobraniem”. 

 

 

§4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku zamówień, dla których Klient wybrał formę płatności „przelew”, termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu.

2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

3. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Kupującemu:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;

d. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

4. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas składania zamówienia w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

5. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu do 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 

§5
CENY TOWARÓW

 

1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedającego od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedającego późniejszych zmian cen, rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 

 

§6
FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności.

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

a. on-line za pomocą serwisu: Przelewy24.pl,

b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 54 1870 1045 2083 1054 2841 0001,

c. za pobraniem.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pobraniem, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 

5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Przelewy24.pl

 

 

§7
DOSTAWA

 

1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier lub paczkomat) i określony w Zamówieniu. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmy kurierskiej InPost.

3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 7 (siedem) dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której przy odbiorze osobistym Klient uiszcza cenę, bądź wybiera formę płatności „za pobraniem”.  

4. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

5. Koszt dostawy zależy od formy dostawy wybranej przez Klienta i kształtuje się następująco:

a. przesyłka z przedpłatą na rachunek bankowy (Paczkomaty InPost) - 11,90 PLN

b. przesyłka z przedpłatą na rachunek bankowy (Kurier DPD) - 15,00 PLN

c. przesyłka z płatnością przy odbiorze (Kurier DPD) - 19,90 PLN

6. Darmowa dostawa towaru obowiązuje wyłącznie w przypadku zamówień, których wartość przekracza 200 PLN. 

7. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego.

 

 

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o tym, że dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, nieaktualne lub niepełne. 

2. Kupującemu, który nie jest konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

3. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem treści niniejszego rozdziału, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik numer I do niniejszego Regulaminu, własnoręcznie podpisane przez Klienta i wysłane listem poleconym na adres do doręczeń Sprzedającego wskazany w treści niniejszego Regulaminu.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy nadanie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy listem poleconym. 

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Towar podlegający zwrotowi musi być czysty, nie może nosić żadnych śladów użytkowania i musi posiadać fabrycznie przytwierdzone metki (w tym oznaczenia papierowe). 

8. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób sprzeczny ze wskazaniami Producenta, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia Kupującego towaru.

11. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

12. Konsument zobowiązany jest do wysłania rzeczy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić otrzymane od Konsumenta płatności w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy. Sprzedawca ma prawo potrącić z tej kwoty ewentualne należności wynikające ze zmniejszenia wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

15. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku Sprzedający może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).

 

 

§9
RĘKOJMIA

 

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczyniła ona zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Klient zobowiązany jest do zbadania otrzymanego towaru pod kątem istnienia ewentualnych wad niezwłocznie po jego otrzymaniu. Badanie to powinno odnosić się do cech, które produkt musi spełniać.

6. Wady, które możliwe są do ustalenia organoleptycznie muszą zostać zgłoszone w terminie 14 dni od dnia przyjęcia materiału pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaką poniósł Kupujący w związku z wadą towaru, która mogła zostać ujawniona w toku czynności opisanych powyżej.

8. Roszczenia z rękojmi Kupujący zobowiązany jest zgłosić na formularzu stanowiącym załącznik nr II do niniejszego regulaminu poprzez przesłanie go listem poleconym w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

9. Przedmiotem roszczeń z tytułu rękojmi może być tylko produkt, który nie został w jakikolwiek sposób przerobiony, chyba że wada miała charakter wady ukrytej, tj. nie można było jej ustalić zgodnie z opisaną  w niniejszym Regulaminie procedurą. 

10. Rękojmia obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.

11. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

12. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres do doręczeń Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

13. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

14. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Sprzedający wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

 

 

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Jurek (Administratora) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Sklep Odzieżowy Dresskod Aneta Jurek” , z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Sprzedającego  w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera. Z tym wyjątkiem, że W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, PayPal, Visa Sprzedawca otrzymuje te dane od PayU, PayPal, Visa za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez okres pięciu lat od dokonania ostatniej sprzedaży.

5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu może on wysłać zgłoszenie na adres e-mail: sklep@dresskod.pl,

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

7. Z chwilą rejestracji na stronie www.dresskod.pl oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

• w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@dresskod.pl,

• w formie pisemnej, na adres: ul. Podleśna 7, 95-082 Dobroń,

8. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym platformę sklepu internetowego oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa dostępu i aktualizacji podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z realizowanym celem nie jest związane profilowanie.

9. Kupujący ma prawo otrzymać dotyczące go dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2 RODO).

10. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronach Sklepu internetowego dresskod.pl oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. Sklep internetowy dresskod.pl poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

2. Klientów, którzy dokonali zakupu towaru przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.

3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu internetowego dresskod.pl) układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego dresskod.pl, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego. Nazwy Asortymentu są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Sprzedający może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.

5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

2. Formularz reklamacyjny

Informujemy, iż nasz sklep wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej informacji na stronie Polityka prywatności

Zaloguj

Megamenu